Stadgar

Stadgar för Fear No Pain(t).

§1 Föreningens namn (firma)

Föreningens namn är Fear No Pain(t).

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Karlshamn, Blekinge Län.

§3 Föreningsform

Föreningen är ideell och är ansluten till Sverok – Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte

Föreningens har som främsta syfte att verka för att öka intresset för spelande av paintball och att kunna utöva detta på ett bra och säkert sätt i Karlshamns närhet. Vi vill även kunna åka på träffar och event med paintballspel som huvudämne samt att arrangera egna träffar.

Då väder eller andra faktorer hindrar eller omöjliggör spelande av paintball kommer eventuellt även andra aktiviteter anordnas såsom LAN och nätspel.

§5 Oberoende

Föreningen är synnerligen religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret följer kalenderåret dvs 1 januari till 31 december.

§7a Medlemmar

Som medlem i Fear No Pain(t) antas intresserad som godkänner dess stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift samt tar ansvar för att följa föreningens regler. Avgiftens storlek, eller om det ska vara gratis att vara medlem, beslutas på årsmötet. Medlem bör även vid behov och efter kunnande hjälpa till vid eventuellt byggande eller reparation/underhåll av föreningens hemmabana.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Medlem ska delges de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts samt haft möjlighet att yttra sig innan detta sker. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte då avstängningen eventuellt upphävs eller utesluts medlemmen ur föreningen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. Medlemsavgift betalas ej tillbaka för den tid avstängd medlem inte kunnat nyttja.

§7b Supporter

Person som inte aktivt vill delta i föreningen men ändå vill bidra ekonomiskt kan bli en så kallad supporter. Storlek på avgiften för supporter beslutas av årsmötet. En supporter kan inte sitta i föreningens styrelse och har inte heller rösträtt på föreningens möten. En betalande supporter har dock rätt att delta i aktivitet i föreningens regi. Supporter som deltar i aktivitet har även skyldighet att följa föreningens regler.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande, extra ledamöter samt suppleanter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Medlems registrerade e-postadress används i första hand. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. ) mötets öppnande
 2. ) mötets behörighet
 3. ) val av mötets ordförande
 4. ) val av mötets sekreterare
 5. ) val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 6. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ) ekonomisk berättelse för förra året
 8. ) revisorernas berättelse för förra året
 9. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. ) årets verksamhetsplan
 11. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. ) val av årets styrelse
 13. ) val av årets revisor
 14. ) val av årets valberedare
 15. ) övriga frågor
 16. ) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Beslut fattas med bifallsrop. Vid tveksam majoritet gäller öppen omröstning med hjälp av handuppräckning om inte sluten omröstning särskilt begärs. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid sluten omröstning krävs emellertid ny omröstning.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med hälften av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst hälften av medlemmarna på mötet vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Eventuell utrustning och materiell i föreningens ägo kan säljas till intresserade medlemmar. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.